Lần đầu tiên tôi được tự chấm điểm hồ sơ của gia đình mình, các tiêu chí cụ thể và rõ ràng, tôi biết được mình phù hợp với chương trình nào.